พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 23 อำเภอ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลตำบล 146 องค์การบริหารส่วนตำบล 2,212 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 1,579,248 คน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ สถานภาพทั่วไปของหน่วย:
  • มีพื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ , 189 ตำบล , 2,212 หมู่บ้าน
  • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 34 สถานี
  • มีพื้นที่ 10,323 ตร.กม.
แผนที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ประกอบด้วยสถานีตำรวจในสังกัด 34 สถานี ได้แก่ – สถานีตำรวจภูธรระดับ ผกก. 27 สถานี – สถานีตำรวจภูธรระดับ สวญ. 4 สถานี – สถานีตำรวจภูธรระดับ สว. 3 สถานี กำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 2,607 นาย แยกเป็น – ชั้นสัญญาบัตร อัตรา 763 นาย คนครอง 737 นาย – ชั้นประทวน อัตรา 2,891 นาย คนครอง 1,870 นาย ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร 606 คน และรับผิดชอบพื้นที่ 3.95 ตารางกิโลเมตร
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของ   ภ.จว.บุรีรัมย์
หน่วยงาน หน่วยงาน สถานที่ตั้ง สภ. พื้นที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(ระดับ ภ.จว.) (ระดับ สภ.) ตำบล อำเภอ
ภ.จว.บุรีรัมย์ ๑. สภ.เมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ๑. ตำบลในเมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์
๒. ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
๓. ตำบลสะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์
๔. ตำบลกระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์
๕. ตำบลบ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์
๗. ตำบลชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
๘. ตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์
๙. ตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๐. ตำบลสวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๑. ตำบลบ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๒. ตำบลบัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๓. ตำบลถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๔. ตำบลพระครู อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๕. ตำบลกลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์
๑๖. ตำบลหลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์
๒. สภ.หนองสองห้อง ต.สองห้อง   อ.เมืองบุรีรัมย์ ๑. ตำบลสองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์
๒. ตำบลลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์
๓. ตำบลสะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์
๔. ตำบลเมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์
๓. สภ.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ ๑. ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ
๒. ตำบลหนองคู อ.ลำปลายมาศ
๓. ตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ
๔. ตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ
๕. ตำบลบ้านยาง อ.ลำปลายมาศ
๖. ตำบลโคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
๗. ตำบลหินโคน อ.ลำปลายมาศ
๘. ตำบลหนองโดน อ.ลำปลายมาศ
๙. ตำบลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
๑๐. ตำบลหนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ
๔. สภ.ทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ๑. ตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ
๒. ตำบลตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ
๓. ตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ
๔ ตำบลหนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ
๕. ตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
๖. ตำบลบุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ
๕. สภ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย ๑. ตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย
๒. ตำบลปังกู อ.ประโคนชัย
๓. ตำบลไพศาล อ.ประโคนชัย
๔. ตำบลละเวี้ย อ.ประโคนชัย
๕. ตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย
๖. ตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย
๗. ตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย
๘. ตำบลหนองบอน อ.ประโคนชัย
๙. ตำบลโคกตูม อ.ประโคนชัย
๑๐. ตำบลโคกม้า อ.ประโคนชัย
๑๑. ตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย
๑๒. ตำบลสี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย
๑๓. ตำบลปะทัดบุ อ.ประโคนชัย
๑๔. ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย
๖. สภ.บ้านบัว ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย ๑. ตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย
๒. ตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย
๗. สภ.สตึก อ.สตึก ๑. ตำบลสตึก อ.สตึก
๒. ตำบลนิคม อ.สตึก
๓. ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก
๔. ตำบลร่อนทอง อ.สตึก
๕. ตำบลดอนมนต์ อ.สตึก
๖. ตำบลสนามชัย อ.สตึก
๗. ตำบลท่าม่วง อ.สตึก
๘. ตำบลสะแก อ.สตึก
๙. ตำบลกระสัง อ.สตึก
๘. สภ.ชุมแสง ต.ชุมแสง อ.สตึก ๑. ตำบลชุมแสง อ.สตึก
๒. ตำบลหนองใหญ่ อ.สตึก
๓. ตำบลเมืองแก อ.สตึก
๙. สภ.นางรอง อ.นางรอง ๑. ตำบลนางรอง อ.นางรอง
๒. ตำบลสะเดา อ.นางรอง
๓. ตำบลชุมแสง อ.นางรอง
๔. ตำบลหนองโบสถ์ อ.นางรอง
๕. ตำบลหนองกง อ.นางรอง
๖. ตำบลถนนหัก อ.นางรอง
๗. ตำบลก้านเหลือง อ.นางรอง
๘. ตำบลบ้านสิงห์ อ.นางรอง
๙. ตำบลลำไทรโยง อ.นางรอง
๑๐. ตำบลหัวถนน อ.นางรอง
๑๑. ตำบลหนองยายพิมพ์ อ.นางรอง
๑๒. ตำบลทุ่งแสงทอง อ.นางรอง
๑๓. ตำบลหนองโสน อ.นางรอง
๑๐. สภ.หนองไทร ต.หนองไทร อ.นางรอง ๑. ตำบลหนองไทร อ.นางรอง
๒. ตำบลทรัพย์พระยา อ.นางรอง
๑๑. สภ.กระสัง อ.กระสัง ๑. ตำบลกระสัง อ.กระสัง
๒. ตำบลกันทรารมย์ อ.กระสัง
๓. ตำบลเมืองไผ่ อ.กระสัง
๔. ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง
๕. ตำบลหนองเต็ง อ.กระสัง
๖. ตำบลบ้านปรือ อ.กระสัง
๗. ตำบลสองชั้น อ.กระสัง
๑๒. สภ.ลำดวน ต.ลำดวน อ.กระสัง ๑. ตำบลลำดวน อ.กระสัง
๒. ตำบลชุมแสง อ.กระสัง
๓. ตำบลห้วยสำราญ อ.กระสัง
๔. ตำบลศรีภูมิ อ.กระสัง
๑๓. สภ.หนองกี่ อ.หนองกี่ ๑. ตำบลหนองกี่ อ.หนองกี่
๒. ตำบลทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่
๓. ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่
๔. ตำบลบุกระสัง อ.หนองกี่
๕. ตำบลเย้ยปราสาท อ.หนองกี่
๖. ตำบลท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่
๗. ตำบลโคกสูง อ.หนองกี่
๘. ตำบลโคกสว่าง อ.หนองกี่
๙. ตำบลดอนอะราง อ.หนองกี่
๑๐. ตำบลเมืองไผ่ อ.หนองกี่
๑๔. สภ.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด ๑. ตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด
๒. ตำบลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด
๓. ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด
๔. ตำบลหินลาด อ.บ้านกรวด
๕. ตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด
๑๕. สภ.หนองไม้งาม ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด ๑. ตำบลหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด
๒. ตำบลบึงเจริญ อ.บ้านกรวด
๑๖. สภ.โคกกระชาย ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด ๑. ตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด
๑๗. สภ.โนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด ๑. ตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกรวด
๒. ตำบลเขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด
๑๘. สภ.คูเมือง อ.คูเมือง ๑. ตำบลคูเมือง อ.คูเมือง
๒. ตำบลบ้านแพ อ.คูเมือง
๓. ตำบลหนองขมาร อ.คูเมือง
๔. ตำบลปะเคียบ อ.คูเมือง
๕. ตำบลพรสำราญ อ.คูเมือง
๑๙. สภ.หินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง ๑. ตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง
๒. ตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง
๒๐. สภ.ละหานทราย อ.ละหานทราย ๑. ตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย
๒. ตำบลละหานทราย อ.ละหานทราย
๓. ตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย
๔. ตำบลหนองแวง อ.ละหานทราย
๕. ตำบลโคกว่าน อ.ละหานทราย
๖. ตำบลตาจง อ.ละหานทราย
๒๑. สภ.หนองหงส์ อ.หนองหงส์ ๑. ตำบลหนองหงส์ อ.หนองหงส์
๒. ตำบลสระแก้ว อ.หนองหงส์
๓. ตำบลห้วยหิน อ.หนองหงส์
๔. ตำบลไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
๕. ตำบลหนองชัยศรี อ.หนองหงส์
๖. ตำบลเสาเดียว อ.หนองหงส์
๗. ตำบลเมืองฝ้าย อ.หนองหงส์
๘. ตำบลสระทอง อ.หนองหงส์
๒๒. สภ.พุทไธสง อ.พุทไธสง ๑. ตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง
๒. ตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง
๓. ตำบลหายโศก อ.พุทไธสง
๔. ตำบลบ้านยาง อ.พุทไธสง
๕. ตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง
๖. ตำบลบ้านแวง อ.พุทไธสง
๗. ตำบลมะเฟือง อ.พุทไธสง
๒๓. สภ.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ๑. ตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
๒. ตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์
๓. ตำบลบ้านคู อ.นาโพธิ์
๔. ตำบลบ้านดู่ อ.นาโพธิ์
๕. ตำบลดอนกอก อ.นาโพธิ์
๒๔. สภ.ปะคำ อ.ปะคำ ๑ ตำบลปะคำ อ.ปะคำ
๒. ตำบลไทยเจริญ อ.ปะคำ
๓. ตำบลหนองบัว อ.ปะคำ
๔. ตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ
๕. ตำบลหูทำนบ อ.ปะคำ
๒๕. สภ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ ๑. ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒. ตำบลตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ
๓. ตำบลอีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๖. สภ.ถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ ๑. ตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒. ตำบลยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๗. สภ.ห้วยราช อ.ห้วยราช ๑. ตำบลห้วยราช อ.ห้วยราช
๒. ตำบลสนวน อ.ห้วยราช
๓. ตำบลสามแวง อ.ห้วยราช
๔. ตำบลเมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช
๕. ตำบลบ้านตะโก อ.ห้วยราช
๖. ตำบลตาเสา อ.ห้วยราช
๗. ตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช
๒๘. สภ.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย ๑. ตำบลโคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย
๒. ตำบลจันดุม อ.พลับพลาชัย
๓. ตำบลสำโรง อ.พลับพลาชัย
๔. ตำบลพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย
๕. ตำบลสะเดา อ.พลับพลาชัย
๖. ตำบลป่าชัน อ.พลับพลาชัย
๒๙. สภ.ชำนิ อ.ชำนิ ๑. ตำบลชำนิ อ.ชำนิ
๒. ตำบลหนองปล่อง อ.ชำนิ
๓. ตำบลเมืองยาง อ.ชำนิ
๔. ตำบลช่อผกา อ.ชำนิ
๕. ตำบลละลวด อ.ชำนิ
๖. ตำบลโคกสนวน อ.ชำนิ
๓๐. สภ.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง ๑. ตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง
๒. ตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง
๓. ตำบลส้มป่อย อ.โนนดินแดง
๓๑. สภ.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ ๑. ตำบลโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ
๒. ตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ
๓. ตำบลโกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ
๔. ตำบลดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ
๓๒. สภ.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน ๑. ตำบลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน
๒. ตำบลโนนขวาง อ.บ้านด่าน
๓. ตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน
๔. ตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน
๓๓. สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ๑. ตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๒. ตำบลหนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๓. ตำบลทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๔. ตำบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๕. ตำบลกู่สวนแต่ง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๖. ตำบลหนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๓๔. สภ.แคนดง อ.แคนดง ๑. ตำบลแคนดง อ.แคนดง
๒. ตำบลสระบัว อ.แคนดง
๓. ตำบลดงพลอง อ.แคนดง
๔. ตำบลหัวฝาย อ.แคนดง