ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้ง

ปี พ.ศ.2482 กรมตำรวจได้มีประกาศจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่ควบคุม ดูแลการบริหารงานตำรวจในจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น เรียกว่า “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์” มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้กำกับการเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ คนแรก คือ พันตำรวจตรีหลวงสุวรรณเมืองแมน และได้มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต่อ ๆ กันมา โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองบังคับการตำรวจภูธร 4 จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2533 ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่ากองบังคับการ เรียกชื่อหน่วยงานว่า “ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ รองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้บังคับการหัวหน้าคนแรก คือ พันตำรวจเอกเสริมศักดิ์ แก้วกันทา ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองบัญชาการตำรวจภูธร 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี พ.ศ.2541 กรมตำรวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขึ้นมาใหม่ โดยได้แยกการบังคับบัญชาออกจาก กระทรวงมหาดไทย มาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี โดยตรงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “กรมตำรวจ” เป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดชั้น 1 มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์คนแรก คือ พลตำรวจตรี ธีระ ชำนาญหมอ ขึ้นการบังคับบัญชากับ ตำรวจภูธรภาค 3 (จังหวัดนครราชสีมา) และตำรวจภูธรภาค 3 มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ , บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศีรสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ

จังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”
เป็นจังหวัดที่ปรากฏ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีกว่า 1,000 ปี มาแล้ว ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนอีสานใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 385 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ ประมาณ 376 กิโลเมตร

ขอบเขตจังหวัด
ทิศเหนือ : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ : ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

สถานภาพทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์:

  • มีพื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ , 189 ตำบล , 2,549 หมู่บ้าน
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
  • เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง
  • เทศบาลตำบล  จำนวน 60 แห่ง
  • องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 145 แห่ง
  • มีพื้นที่  10,393.945 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ
  • มีประชากรประมาณ 1,577,172 คน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ

สถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 34 สถานี ได้แก่
– สถานีตำรวจภูธรระดับ ผกก. 27 สถานี
– สถานีตำรวจภูธรระดับ สวญ. 4 สถานี
– สถานีตำรวจภูธรระดับ สว. 3 สถานี

กำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 2,612 นาย แยกเป็น
– ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 666 นาย
– ชั้นประทวน จำนวน 1,946 นาย (รอง สว.ฯ 53 ปี)
ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร 603 คน และรับผิดชอบพื้นที่ 3.97 ตารางกิโลเมตร