ติดต่อเรา

 
หมายเลขโทรศัพท์ ประจำแผนกงานต่างๆ

สำนักงานผู้บังคับการ 0-4461-2311

 • ฝ่ายอำนวยการ
  งาน 1 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานธุรการ/กำลังพล) 0-4462-1643
  งาน 2 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานนโยบายและแผน) 0-4462-1642
  -ศอ.จร.(ศูนย์จราจร)
  งาน 3 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานส่งกำลังบำรุง) 0-4462-1644
  งาน 4 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (กิจการพลเรือน/งานประชาสัมพันธ์) 0-4461-2123
  งาน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานงบประมาณและการเงิน) 0-4462-1645
  งาน 6 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานคดีและวินัย) 0-4461-2611
  งาน 7 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 0-4461-2269
 • สื่อสาร (Q43) 0-4461-1199, 0-4461-2123 มท.37175
 • กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4462-1641, 0-4462-1005
 • นปพ.กก.สืบสวน 0-4462-5726
 • กลุ่มงานสอบสวน 0-4461-2511
 • ศูนย์ฉุกเฉิน 191 0-4460-2215 แฟ๊ก 0-4460-2214 มือถือ 0955927680
 • ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4460-2178