วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

“มั่นคง ปลอดภัย อบอุ่นใจ ก้าวไกลสู่สากล”
Vision: “Stability, Security, Heartwarming, Moving Forward to International”
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีภารกิจในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ ซึ่งความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในทุกมิติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจและนำมาสู่การกำหนดค่านิยมขององค์กรของ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เพื่อจะให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือร่วมกันและนำไปปฏิบัติ

ค่านิยม

ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่

  • สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
  • สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาคเที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้
  • ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
  • บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ

  1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2. บังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
  3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
  4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
  6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์