ประวัติความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้ง

ปี พ.ศ.2482 กรมตำรวจได้มีประกาศจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่ควบคุม ดูแลการบริหารงานตำรวจในจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น เรียกว่า “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์” มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้กำกับการเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ คนแรก คือ พันตำรวจตรีหลวงสุวรรณเมืองแมน และได้มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต่อ ๆ กันมา โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองบังคับการตำรวจภูธร 4 จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2533 ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่ากองบังคับการ เรียกชื่อหน่วยงานว่า “ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ รองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้บังคับการหัวหน้าคนแรก คือ พันตำรวจเอกเสริมศักดิ์ แก้วกันทา ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองบัญชาการตำรวจภูธร 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี พ.ศ.2541 กรมตำรวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขึ้นมาใหม่ โดยได้แยกการบังคับบัญชาออกจาก กระทรวงมหาดไทย มาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี โดยตรงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “กรมตำรวจ” เป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดชั้น 1 มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์คนแรก คือ พลตำรวจตรี ธีระ ชำนาญหมอ ขึ้นการบังคับบัญชากับ ตำรวจภูธรภาค 3 (จังหวัดนครราชสีมา) และตำรวจภูธรภาค 3 มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ , บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศีรสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ปรากฏ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีกว่า 1,000 ปี มาแล้ว ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนอีสานใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 411 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ ประมาณ 376 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,393.945 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ)
ทิศเหนือ : จรดพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ : จรดพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชายาวกว่า 44 กิโลเมตร มีช่องผ่านแดน 15 ช่อง
ทิศตะวันออก : จรดพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก : จรดพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ออกเป็น :
23 อำเภอ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลตำบล 146 องค์การบริหารส่วนตำบล 2,212 หมู่บ้าน
มีประชากรประมาณ 1,579,248 คน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ
มีพื้นที่ประมาณ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ

สถานภาพทั่วไปของหน่วย:

  • มีพื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ , 189 ตำบล , 2,212 หมู่บ้าน
  • มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 34 สถานี
  • มีพื้นที่ 10,323 ตร.กม.

ประกอบด้วยสถานีตำรวจในสังกัด 34 สถานี ได้แก่
– สถานีตำรวจภูธรระดับ ผกก. 27 สถานี
– สถานีตำรวจภูธรระดับ สวญ. 4 สถานี
– สถานีตำรวจภูธรระดับ สว. 3 สถานี

กำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 2,607 นาย แยกเป็น
– ชั้นสัญญาบัตร อัตรา 763 นาย คนครอง 737 นาย
– ชั้นประทวน อัตรา 2,891 นาย คนครอง 1,870 นาย
ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร 606 คน และรับผิดชอบพื้นที่ 3.95 ตารางกิโลเมตร

ยานพาหนะ จำนวน 919 คัน ได้แก่
รถราชการ
– ดีเซล 33 คัน
– บรรทุก 4 คัน
รถเช่า
– รถยนต์สายตรวจ 68 คัน
– รถร้อยเวร 31 คัน
– รถผู้ต้องหา 11 คัน
– รถสืบสวน 37 คัน
– รถตู้ 34 คัน
รถจักรยานยนต์ 701 คัน

เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1,759 เครื่อง ได้แก่
– วิทยุสื่อสารแบบมือถือ 1,220 เครื่อง
– วิทยุหิ้วถือ 131 เครื่อง
– วิทยุติดรถ 342 เครื่อง
– วิทยุประจำที่ 66 เครื่อง

อาวุธปืน จำนวน 1,677 กระบอก ได้แก่
-ปลย.16 28 กระบอก
-ปลย.11 630 กระบอก
-ปลก.05 137 กระบอก
-ปลก.14 38 กระบอก
-ปซด.02 143 กระบอก
-ปซด.03 27 กระบอก
-ค.10 5 กระบอก
-ปพม.91 669 กระบอก