รองผู้บังคับการ หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ต.อ.สุเทพ ช่วงงาม
1ธ.ค.2533-2 ต.ค.2535
พ.ต.อ.อุทิศ คิดถูก
2 ต.ค.2535-23 ม.ค.2537
พ.ต.อ.บำรุง สุขพานิช
23 ม.ค.2537-1 มี.ค.2538

ผู้บังคับการ หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.ธีระ ชำนาญหมอ
1 มี.ค.2538-1 ม.ค.2543
พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์
2 ต.ค.2543-1 ต.ค.2545
พล.ต.ต.อำนวย มหาผล
1 ต.ค.2545-30 ก.ย.2547
พล.ต.ต.ประพัฒน์ ศิริวัฒน์
1 ต.ค.2547-3 พ.ย.2549
พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข
3 พ.ย.2549-30 ก.ย.2550
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิชัยสุข
1 ต.ค.2550-30 พ.ค.2551
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี
31 พ.ค.2551-30 ก.ย.2551
พล.ต.ต.สมบัติ คงพิบูลย์
1 ต.ค.2551-30 ก.ย.2554
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่
30 ธ.ค.2554-30 ก.ย.2556
พล.ต.ต.ชัยเดช ปานรักษา
1 ต.ค.2556-30 ก.ย.2557
พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์
1 ต.ค.2557-25 มิ.ย.2558
พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม
26 มิ.ย.2558-30 ก.ย.2558
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2560
พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
1 ต.ค.2563-ปัจจุบัน